[:vi]

Chơi bài Poker – trò chơi bài đẳng cấp nhất trong casino trực tuyến

Game đánh bài Poker là gì?

Trò chơi Poker dần phổ biến kể từ đầu thế kỷ 20. Từ một trò chơi giải trí của các nhóm người chơi nhỏ chủ yếu là nam giới, trò chơi poker đã trở thành một môn thể thao quốc tế với các giải đấu có tiền thưởng nhiều triệu đô la và cả các giải đấu poker trực tuyến hàng tuần

Trò chơi Poker là một trò chơi bài trong đó một phần hoặc tất cả các lá bài không được mở và người chơi có thể cược/ tố (bet/ raise) vào gà (pot). Vì thế poker kiểu Hồng Kông trong ngôn ngữ miền Nam cũng gọi là bài tố. Ai có liên kết bài tốt nhất sẽ là người thắng cuộc và được ăn “gà”, trường hợp khác là người tố được ăn nếu tất cả người chơi khác không theo/ bỏ bài (fold).

Khác với các trò chơi bài thông thường, Poker là trò chơi mang tính trí tuệ, trong đó may mắn chỉ là một yếu tố như trong bất kì cuộc chơi nào, kĩ năng mới là phẩm chất quyết định thành công của một người chơi.

Một số thể loại của trò chơi poker thường gặp.

Draw poker

Mỗi người chơi được nhận 5 lá bài — ví dụ five-card draw — hoặc nhiều hơn, và tất cả đều không được mở. Họ có thể đổi từ một hoặc nhiều lá bài với một số lần nhất định, ví dụ với five-card draw người chơi có thể đổi duy nhất một lần, số lá được đổi trong lần này là từ 1 cho đến 5 lá.

Stud poker

Mỗi người chơi nhận một số lá bài trong lần đầu, một số được mở ra cho mọi người cùng xem. Sự khác biệt quan trọng nhất giữa stud poker và draw poker là người chơi không được tráo hoặc đổi bài.

Community card poker

Mỗi người chơi được kết hợp các lá bài được chia (hole cards) và các lá bài chung (community cards) được lật ra và chung cho tất cả mọi người. Người chơi sẽ cố tạo ra liên kết tốt nhất giữa các lá bài của mình và các lá bài chung để tạo ra 5 lá cầm tay.

Texas Hold’em Poker

Bắt đầu mỗi ván bài, mỗi người chơi sẽ được chia 2 lá bài, đây là những lá bài riêng của bạn và chỉ có mình bạn mới nhìn thấy cũng như bạn không thể thấy 2 lá bài của người khác, chúng được gọi là hole card. Sau đó lần lượt 5 lá bài tiếp theo sẽ được chia làm ba đợt và hiển thị trên bàn, 5 lá này đều được mở ra và mọi người đều có thể thấy nó, và chúng được gọi là community card. Đợt chia bài community cards đầu tiên sẽ là 3 lá, đợt thứ 2 và đợt chia cuối cùng, mỗi đợt là 1 lá. Và qua mỗi đợt đó, người chơi sẽ có quyền đặt cược, như vậy tính cả vòng đầu tiên, khi chỉ mới có 2 lá bài, là tổng cộng sẽ có 4 vòng cược cho các người chơi, các vòng này được gọi là betting round. Loại hình poker này đã trở thành thể loại poker phổ biến nhất trong cả casino trực tuyến lẫn casino ngoài đời thật.[:en]

Game poker – the best game in online casino

What is poker games?


Poker games growing in popularity since the early 20th century from an entertaining game of small groups of players are mostly men, poker games have become an international sport with tournaments with prize money and multi-million dollar online poker tournaments every week

Game Poker is a card game in which part or all of the cards are not open and players can bet / elements (bet / raise) to chicken (pot). So Hong Kong-style poker in Southern language also called all factors. Who has the best links to all the winner and was eating “chicken”, other cases are all factors to be eaten if other players do not follow / give all (fold).

Unlike conventional card games, poker is a game of intellectual nature, where luck is a factor just like in any game yet, a new skill is the decisive success of a player.

Some kind of regular poker games.


Draw poker

Each player received 5 cards – for example, five-card draw – or more, and all of them are not open. They can change from one or more cards with a certain number of times, for example, with five-card draw players can change only once, the leaves are changing in this time is from 1 to 5 leaves.

Stud poker

Each player receives a score card for the first time, some are open for all to see. The difference between the most important stud poker and draw poker is that players not be exchanged or converted posts.

Community card poker

Each player is combining the cards are divided (hole cards) and the community cards (community cards) are turned off and are common to all people. Players will try to create the best link between your cards and the community cards to make 5 card hand.

Texas Hold'em Poker

Start each game, each player will be split 2 cards, these are your own cards and only you can see as well as you can not see the 2 cards of others, they are called hole card. Then turn the next 5 cards will be divided into three batches and displayed on the table, this leaves 5 are open and everyone can see it, and they are called community cards. Round of community cards the dealer will be the first 3 leaves, 2nd round and the final round of division, each session is 1 leaf. And through each round, the player will have the right to bet, so count the first round, when only has 2 cards, the total will be 4 round of betting for the player, the betting round is called round. This type of poker has become the most popular poker category in both online casino and casino in real life.
[:]

0 0 Đánh giá
Đánh giá